Dr. Thanakom LAISAKUL MD


Piyavate Hospital
Active Member
998 Rim Klong Samsen Road, Bangkapi
Huai Khwang
Bangkok, 10310
Thailand
Tel: 662-625-6555
Fax: 662-246-9253